Copyright © PBIRC 2004-2005

?wiat i system

Setting (realia) zbudowa?em opieraj?c si? o sourcebook GURPS Fantasy. Sporo pomys?ów zaczerpn??em stamt?d bezpo?rednio, ale wiele rzeczy zmodyfikowa?em w mniejszym b?d? wi?kszym stopniu.

?wiat utrzymany jest w konwencji dark fantasy. Oznacza to, ?e przygody dru?yny nie zostan? zwie?czone uratowaniem ?wiata w wielkim stylu. Walka jest za ka?dym razem sporem ryzykiem, gdy? jej prawdopodobn? konsekwencj? b?d? powa?ne rany, a nawet ?mier?. G?ównym przeciwnikiem bohaterów jest nie Smoczy Lord, ale ludzka pod?o??, ??dza w?adzy, okrucie?stwo. Nic nie jest czarno-bia?e. Wszystko unurzali?my w szaro?ci i czerwieni...

Mechanika? Gramy bez jakiejkolwiek mechaniki, przynajmniej w tej chwili. Wszystko opiera si? na czystym i zdrowym storytellingu. Jakimi wytycznymi nale?y si? kierowa? podczas zak?adania postaci? Wszelkie informacje zosta?y umieszczone tutaj.