Copyright © PBIRC 2004-2005

Od graczy

B?d? umieszcza? tutaj materia?y nades?ane przez Graczy wzbogacaj?ce ?wiat gry lub uzupe?niaj?ce opisy przesz?o?ci bohaterów b?d? ich bie??cych przygód. Na razie jest ich niewiele, ale miejmy nadziej?, ?e z czasem si? to zmieni. Precedensu dokona? Scobin.

  • Jak Dethan trafi? do Krainy Cieni - Scobin by? nieobecny w trzech pierwszych rozdzia?ach Spu?cizny. Jego absencj? w ?wiecie gry wyt?umaczono konieczno?ci? pojawienia si? Dethana na konwencie magów. Ale jakim sposobem mag w czwartym rozdziale trafi? od razu do Krainy Cieni? Dowiecie si? tego tutaj...
  • Z notatnika Edwarda Elrica - Dabroz jako pierwszy spo?ród Graczy zacz?? prowadzi? dziennik swojej postaci, za co cze?? mu i chwa?a. Sporz?dza go nie po, a w trakcie sesji, wi?c nikogo nie powinien dziwi? bardzo zwi?z?y i nierzadko emocjonalny charakter wpisów.
  • "Mowa" Dethana - Tak w?a?ciwie jest to fragment loga ostatniego rozdzia?u B?ogos?awionych sprawiedliwych i tam te? mo?na znale?? go w pe?nym kontek?cie. Postanowili?my umie?ci? go jednak tak?e tutaj, poniewa? Scobin oskarowo zako?czy? nim w?tek zwi?zany z postaci? Dethana. Trzeba zaznaczy?, ?e nie wiedzia? do ko?ca, jak potocz? si? wydarzenia, wi?c jest to improwizacja, a nie przygotowany z wyprzedzeniem i "na spokojnie" tekst.
  • List Elrica - List wys?any do Azalgasa przez Edwarda Elrica, który ca?kowicie zbi? bohaterów (i graczy!) z panta?yku.