Copyright © PBIRC 2004-2005

Technikalia

Poni?sze informacje nie maj? dla Ciebie jakiejkolwiek warto?ci, je?li nie zamierzasz z nami zagra?. W przeciwnym razie dowiesz si? st?d jak za?o?y? swoj? posta?. Zanim zabierzesz si? za tworzenie postaci, skontaktuj si? z MG (dzia? KONTAKT) i poinformuj go o ch?ci przyst?pienia do gry.

§ 1. Podczas tworzenia postaci nie wykorzystujemy ?adnych tabelek ani kostek -- zak?adam, ?e mieli?cie wcze?niej styczno?? z RPG i wierz?, ?e b?dziecie potrafili stworzy? wywa?onych i ciekawych bohaterów pomimo braku sformalizowanych ogranicze?.

§ 2. Je?eli chcecie, by Wasz bohater posiada? jakikolwiek "bonus" -- specjaln? umiej?tno??, ponadprzeci?tny ekwipunek, znajomo?ci w ?wiatku podziemnym, oswojon? panter?, kilka naprawd? porz?dnych zakl??, du?o umiej?tno?ci, itd. -- prosz? bardzo. Pami?tajcie tylko, by wszystkie "bonusy" zrównowa?y? wadami fizycznymi, mentalnymi i socjologicznymi. Ma by? bogaty? Nie ma sprawy -- ale prawdopodobnie jest te? chciwy i niesympatyczny... Ma by? oszo?amiaj?co przystojny? Dobrze -- ale ?cigaj? go poborcy podatkowi... Ma wyj?tkowo dobry wzrok i s?uch? OK -- ale jest alkoholikiem... Et cetera, et cetera. Oczywi?cie, mo?ecie te? gra? mniej lub bardziej przeci?tnymi bohaterami. Wtedy nie musicie dobiera? ?adnych wad, ale te? odpu??cie sobie bonusy.

Tutaj znajdziecie opracowan? na podstawie podstawki GURPSa list? (w formacie .rtf), która mo?e pomóc Wam w doborze "zalet" i "wad". Niektóre z nich nie b?d? oczywi?cie pasowa?y do naszego settingu. W przypadku innych mo?ecie nie wiedzie?, o co chodzi. ?mia?o pytajcie. (Macie tam te? rozbudowan? list? umiej?tno?ci; pami?tajcie, ?e ca?y spis ma by? inspiracj?, a nie wyznacznikiem b?d? ograniczeniem.)

§ 3. Ze wzgl?du na ograniczenia IRCa musimy za?o?y?, ?e wszyscy bohaterowie znaj? si? nawzajem. Nie jestem w stanie prowadzi? Was "osobno" a? do momentu pierwszego spotkania, bo to mo?e zaj?? ca?e wieki. Przyjmijmy wi?c, ?e Wasi bohaterowie s? poszukiwaczami przygód, którzy dzia?aj? zespo?owo. Mog? mie? oczywi?cie zwyczajne zawody, ale musz? liczy? si? z tym, ?e w ka?dej chwili mog? otrzyma? "zlecenie". Wbrew pozorom takie za?o?enie Was w ?aden sposób nie ogranicza. W dru?ynie poszukiwaczy przygód znale?? mo?e si? ka?dy, pocz?wszy od umi??nionego pi??ciarza, a sko?czywszy na szpiegu w przebraniu szewca.

A wi?c: Wasi bohaterowie znaj? si? nawzajem, w przesz?o?ci przynajmniej kilka razy dzia?ali razem i zaczniecie gr? jako dru?yna szukaj?ca kolejnej okazji do zarobku. Mo?ecie oczywi?cie mie? rodziny (pami?tajcie, ?e rodzina, czyli "osoby zale?ne" -- np. schorowana matka, ma?y synek -- liczone s? jako "wady", co oznacza, ?e mo?ecie zrównowa?y? je jakimi? bonusami).

§ 4. Jest nas wielu i ?aden z nas nie jest pod??czony do komputera na sta?e. Co za tym idzie, prawie na pewno stosunkowo cz?sto który? z nas nie b?dzie móg? by? obecny na danej sesji. Je?eli to ja b?d? tym kim? -- sesja b?dzie musia?a ulec prze?o?eniu. Je?eli to b?dzie który? z Was -- sesja odb?dzie si? bez niego, a bohater delikwenta zostanie "zamro?ony". B?dziemy po prostu udawa?, ?e go nie ma, bo nie dam rady prowadzi? Waszych postaci jako NPC. Potem "nieobecny" ("nieobecni") dostan? log sesji, b?d? zobowi?zani go przeczyta? od deski do deski i potem, gdy pojawi? si? podczas nast?pnej rozgrywki, bezbole?nie w?lizgn? si? w tok wydarze?.

§ 5. Gramy w dark fantasy, wi?c scenariusz pokroju "szewc odkrywa, ?e jest pó?smokiem i ratuje ?wiat" nie wchodzi w rachub?. Z tego w?a?nie wzgl?du musicie wcieli? si? w rol? poszukiwaczy przygód i najemników, by przygody, jakie b?dziecie prze?ywali, by?y usprawiedliwione. Co nie oznacza, ?e Wasze postacie nie mog? by? zró?nicowane pod wzgl?dem wieku, charakteru, przesz?o?ci zawodowej, umiej?tno?ci, itd.

§ 6. Pami?tajcie, ?e b?dziecie kreowali nie ?ó?todziobów, a w?a?nie do?? do?wiadczonych poszukiwaczy przygód. Z tego wzgl?du za?o?ymy, ?e umiej?tno?ci, które sobie wybierzecie (patrzcie za??cznik sprzed tygodnia albo w?asna wyobra?nia) b?d? na zaawansowanym poziomie, co NIE znaczy, ?e mo?ecie przydzieli? sobie bardzo du?o przeró?nych umiej?tno?ci. Ograniczcie si? do ok. 10. Po prostu, je?li kto? wybierze sobie "otwieranie zamków" b?dzie to oznacza?o, ?e radzi sobie z praktycznie wszystkimi zwyk?ymi zamkami i z wi?kszo?ci? takich bardziej zaawansowanych.

§ 7. Swoje postacie opisujcie zwi??le i krótko. Wykorzystajcie nast?puj?ce punkty:

RASA I IMI?: wiadomo
WYGL?D: wygl?d fizyczny i sposób ubioru
CECHY: g?upi i silny, a mo?e odwrotnie?
UMIEJ?TNO?CI: jw.
BONUSY I WADY: jw.
WCZE?NIEJSZY ZAWÓD: a mo?e i nadal si? nim paracie w wolnych chwilach?
EKWIPUNEK: tutaj prosz? krótko poda?, jak? broni? pos?uguje si? Wasz bohater i czy macie jakie? szczególne elementy wyposa?enie; dok?adne listy inwentaryzacyjne s? zupe?nie niepotrzebne
CHARAKTER: wiadomo. Pami?tajcie, ?eby uzasadni?, co jest jego motywacj? (zale?y mu tylko na pieni?dzach czy mo?e d??y do czego? bardziej niewymiernego?)
POCHODZENIE: wie?, miejski plebs, rodzina kupiecka, szlachta?
PRZESZ?O??: wiadomo
MAGIA: je?li Wasza posta? potrafi czarowa?, musicie tutaj napisa?, czy jest okazjonalnym, czy profesjonalnym "rzucaczem zakl??". Mo?ecie przyj??, ?e potraficie kontrolowa? dwa ?ywio?y. Liczba i si?a znanych zakl??? Hmmm. Zdaj? si? na Wasze wyczucie. Nie przesadzajcie, ale pami?tajcie, ?e skoro potraficie kontrolowa? dwa ?ywio?y, to co? nieco? potraficie (im wi?cej zakl?? i im one silniejsze, tym bardziej musicie ograniczy? si?, je?li chodzi o pozosta?e umiej?tno?ci, itd.)

§ 8. Poniewa? bohaterowie znaj? si? nawzajem, opisy postaci wysy?acie jednocze?nie do mnie i do pozosta?ych graczy (adresy otrzymasz od MG). ALE! Pozostali gracze nie musz? (cho? mog?) zna? Waszej przesz?o?ci i pochodzenia. Mo?e zwi?zane s? z nimi jakie? tajemnice? Je?li tak, mnie wysy?acie kompletny opis postaci, a dla pozosta?ych graczy cenzorujecie punkty PRZESZ?O?? i POCHODZENIE (a mo?e jeszcze jakie??).

§ 9. Je?eli nadal nie jeste? pewien, jak zabra? si? za tworzenie postaci -- zapoznaj si? z opisami ju? istniej?cych. Ale pami?taj: Nie wszystkie informacje dotycz?ce poszczególnych bohaterów s? ujawniane na forum publicznym, bo o niektórych mog? wiedzie? tylko MG i dany Gracz.