Copyright © PBIRC 2004-2005

Kwiatki

Erpegowcy mianem "kwiatków" okre?laj? wszystkie zabawne sytuacje (g?ównie werbalne, cho? nie tylko) do jakich samoistnie dochodzi podczas sesji. Mog? to by? humorystyczne, celne komentarze dotycz?ce przebiegu sesji, zabawne skojarzenia, dowcipy s?owne, a tak?e ?mieszne wpadki i pomy?ki. Wbrew pozorom na sesjach odbywaj?cych si? za po?rednictwem IRCa kwiatki "wyrastaj?" równie cz?sto co na sesjach rozgrywanych live -- a mo?e nawet jeszcze cz??ciej. W ka?dym razie, na tych naszych by?o ich tyle, ?e po drugiej sesji Gracze zaproponowali utworzenia osobnego kana?u: na jednym mia?a toczy? si? rozgrywka w?a?ciwa, a drugi mia? s?u?y? do wszelkich komentarzy "pozagrowych", (humorystycznych b?d? nie), by nie niszczy?y one klimatu. I s?owo cia?em (wirtualnym) si? sta?o.

Poni?ej znajdziecie ekstrakt z kwiatków. Je?li nie macie ochoty przedziera? si? przez logi w ich poszukiwaniu, nie ma problemu -- podaj? je Wam na tacy. Usi?owa?em zachowa? kontekst danej sytuacji, lecz nie zawsze jest to mo?liwe. Je?li który? kwiatek wyda Wam si? nie?mieszny, oznacza to zapewne, ?e "klimat chwili" by? jego nieodzown? cz??ci?.

W kwiatkach oznaczam wypowiedzi imieniem postaci, je?li dane s?owa pad?y faktycznie "w ?wiecie gry", a ksywk? Gracza, je?li rzucono je jako komentarz do sesji.

Zwrócicie pewnie uwag? na to, ?e na pó?niejszych sesjach kwiatków by?o o wiele mniej ni? na wcze?niejszych. Poczucie humoru bynajmniej nam si? nie wyczerpa?o. Po prostu sami w pewnym momencie postanowili?my pleni? kwiatki, gdy? uznali?my, ?e ?le wp?ywaj? na klimat.

Numeracja bukietów odzwierciedla numeracj? sesji, patrz tabelki w dziale "Logi".