Copyright © PBIRC 2004-2005

Logi

Wszystkie logi przekonwertowane zosta?y z formtatu tekstowego do formatu HTML. Jednak?e z przyczyn technicznych (IRC) tekst jest bez polskich znaków diakrytycznych. Podczas sesji stosujemy nast?puj?ce oznaczenia:
* od my?lnika zaczyna si? wypowied? postaci
* od cudzys?owu zaczyna si? przemy?lenie postaci
* od nawiasu kwadratowego zaczyna si? komentarz pozagrowy b?d? pytanie skierowane przez Gracza bezpo?rednio do MG (b?d? vice versa)
* opis wykonywanej czynno?ci nie zaczyna si? od niczego

Powy?sze regu?y nie zawsze s? przestrzegane, gdy? w ferworze sesji ?atwo o nich zapomnie?. Logi od sesji nr 3 w??cznie s? krótsze, poniewa? "pogaw?dk? podczassesyjn?" (razem z ?artami) prowadzili?my od tamtej pory na osobnym kanale, by nie niszczy? klimatu. Poza logami z sesji znajdziesz tutaj tak?e fabularyzowane pocz?tki i zako?czenia poszczególnych rozdzia?ów (oraz interludia), które uczestnicy otrzymuj? w mailach.

Od czwartej sesji towarzyszy? nam Kostek — bot wyposa?ony w skrypty losuj?ce liczby, które w zast?pstwie kostek umo?liwiaj? wprowadzenie elementu niepewno?ci i przypadkowo?ci do sesji. Po pewnym czasie wymówili?my mu jednak pe?en etat i obecnie korzystamy z niego tylko czasami.

Po wklikaniu si? na któr?? z poni?szych podsekcji, najpierw znajdziecie tabelk? z informacjami "technicznymi". Linki do logów s? pod ni?.