Copyright © PBIRC 2004-2005

Sze?? powodów, dla których warto przeczyta?

Sze?? powodów, dla których powinni?cie (Wy = Gracze) przeczyta? Langoliery Stephena Kinga (wchodz?ce w sk?ad zbioru Czwarta po pó?nocy):

1. Odbiór lektury b?dzie jedyny w swoim rodzaju, gdy? b?dziecie mogli porównywa? wydarzenia sesyjne z ksi??kowymi i poczynania postaci Kinga z Waszymi.

2. Dowiecie si?, kim by? Craig Toomy i sk?d "wiedzia?" o langolierach.

3. Dowiecie si?, kto i dlaczego po?wi?ci? si? dla pozosta?ych w pierwowzorze (to nie by? Don!).

4. Dowiecie si?, kim by?a jedenasta ocala?a pasa?erka (zrezygnowa?em z jej obecno?ci, gdy? nie by?em w stanie znale?? drugiej, poza Dune, graczki).

5. Ksi??ka rozwieje wszelkie w?tpliwo?ci typu "o co chodzi?o".

6. Poznacie "wyci?te sceny", tzn. sceny, które znalaz?y si? w ksi??ce, ale nie na sesji. Na przyk?ad walk? Alberta z Toomym (tak!) i po?arcie tego ostatniego przez langoliery.