Copyright © PBIRC 2004-2005

Statystyka

Bardzo Was prosz? — poni?sze statystyki potraktujcie tylko i wy??cznie jako ciekawostk?, nie jako ranking. W tabelce podaj? ilo?? PBIRC-owych wypowiedzi ka?dej osoby w ka?dym rozdziale przygody, a tak?e stosowne sumy. Od razu wida?, kto prowadzi? najbardziej wyszczekan? posta?. :) Niewiele brakowa?o, a ja wespó? z Zorfem przegadaliby?my wszystkich pozosta?ych. :)

Rozszyfrowanie skrótów nie powinno przysporzy? Wam trudno?ci, ale na wszelki wypadek, oto legenda:
MG = Mistrz Gry (Borys)
BE = Brian Engle (prolog i rozdzia?y 1-5 — Kirtan; rozdzia?y 6-10 — Lord Thomas)
NH = Nick Hopewell (Atok)
RJ = Robert Jenkins (Dabroz)
LS = Laurel Stevenson (Dune)
RW = Rudy Warwick (Corwin)
AK = Albert Kaussner (Zorf)
DG = Don Gaffney (Malkav)


CZ??? / OSOBA MG BE NH RJ LS RW AK DG SUMA
Prologi 817* 25 59 52 27 50 46 43 1119
Rozdz. 1 185 32 50 72 38 64 52 55 548
Rozdz. 2 185 74 81 84 56 79 82 53 694
Rozdz. 3 245 102 116 150 70 101 143 55 982
Rozdz. 4 152 50 26 64 21 37 44 19 413
Rozdz. 5 189 50 66 61 44 94 100 54 658
Rozdz. 6 252 111 32 69 47 114 116 75 816
Rozdz. 7 188 30 52 22 49 76 45 32 494
Rozdz. 8 78 22 4 10 15 20 29 15 193
Rozdz. 9 95 61 20 73 34 51 60 60 454
Rozdz. 10 114 40 14 38 21 28 35 0** 290
SUMA 2500 597 520 695 422 714 752 461 6661***


* Oczywi?cie, ja pojawi?em si? we wszystkich siedmiu prologach, a ka?dy z Was tylko w jednym. 817 podzielone na 7 to w zaokr?gleniu 117.

** Nie musz? chyba wyja?nia?, dlaczego zero...

*** Tylko co na ko?cu robi ta jedynka?


Pierwsza sesja trwa?a (po odliczeniu przerwy) dok?adnie 3h:39m:16s. Druga — 3h:39m:13s. Trzy sekundy ró?nicy. :) Razem to 7h:18m:29s albo 26.309 sekund. Ma?e dzielenie powie nam, ?e PBIRC-owa wypowied? pada?a ?rednio co 3,95 s, a u?redniaj?c ka?dy z nas odzywa? si? raz na 31,6 s.

Trudniej policzy? ca?o?? w bajtach z powodu zamieszania wprowadzanego przez nicki (uwzgl?dnia? je czy nie?). Po odliczeniu nicków okazuje si?, ?e wspólnie zapisali?my oko?o 210-220 kilobajtów. Nie wiem, ile znaków liczy strona maszynopisu, ale ksi??kowe Langoliery mia?y ok. 250 stron. And I can't help wonder...