Copyright © PBIRC 2004-2005

Streszczenia

Przygody Graczy podzielone zosta?y na odcinki, z których ka?dy nosi oddzielny tytu?, a te z kolei na rozdzia?y. "Wst?py", "zako?czenia" i ewentualne "interludia" to maile, które otrzymuj? uczestnicy zabawy na pocz?tku i na ko?cu danego odcinka — jak ?atwo si? domy?li?, ca?a reszta rozgrywana jest "na ?ywo" na kanale IRCowym. Poni?ej znajdziesz streszczenia wszystkich przygód. Dok?adne zapisy ich przebiegu (a tak?e daty poszczególnych sesji) s? w "Logach".

Dopiero podczas dziesi?tej sesji ustalono nazw? dru?yny. Brzmi ona: Szpony. W ?wiecie gry zak?adamy jednak, ?e nazwa ta stanowi?a wspólne miano bohaterów od samego pocz?tku ich przygód.