Copyright © PBIRC 2004-2005

O nas

Borys Jagielski

./images/borys2.jpg

Pomys? pojawi? si? niespodziewanie, lecz synteza jego prostoty i genialno?ci niemal?e przewróci?a Borysa. Zako?ysa? si?, lecz zdo?a? odzyska? równowag? i przenikn?? do wagonu metra przez otwarte drzwi. Twarz rozja?ni? mu u?miech. Z?y u?miech. Niezawodny Plan Ostatecznego Zlikwidowania Bohaterów Graczy w?a?nie krystalizowa? si? na ?cie?kach neuronowych pi?knego umys?u. Borys wybuchn?? ob??ka?czym, szyderczym ?miechem. Szybko umilk? skarcony podejrzliwymi spojrzeniami wspó?pasa?erów. Lecz wredny u?miech nie znika? z jego twarzy...

Dawno, dawno temu prowadzi?em PBEM-a w ?wiecie Earthdawna. By? to mój pierwszy kontakt z wirtualnym erpegowaniem. Kampania rozwija?a si? jak nale?y, lecz niestety zmuszony by?em zako?czy? j? po nieca?ym roku — du?a ilo?? graczy i sk?onno?? do pisania d?ugich listów to zabójcze po??czenie dla mailowego Mistrza Gry. Kilka lat pó?niej postanowi?em spróbowa? raz jeszcze, ale tym razem medium mia? stanowi? chat, a nie poczta elektroniczna. Skrzykn??em graczy i 10 pa?dziernika 2004 rozegrali?my pierwsz? sesj?. Przyznam, ?e z PBIRC-em nie wi?za?em ?adnych dalekosi??nych planów. Chcia?em po prostu zobaczy?, jak wygl?da granie poprzez chat. Przypuszcza?em, ?e w ci?gu kilku miesi?cy ca?a impreza zako?czy si? z powodu braku zaanga?owania tak Mistrza Gry (czyli mnie), jak i Graczy.

Ale có?... Nie zako?czy?a si?. Wr?cz przeciwnie — zabawa rozwija?a si? w najlepsze. I cho? wiosn? 2006 rozegramy wielki fina? obecnej kampanii, to najprawdopodobniej zaraz po wakacjach do prowadzenia PBIRC-a wróc? decyduj?c si? na zupe?nie nowy setting. Mam szczer? nadziej?, ?e serwis, który w?a?nie przegl?dasz — a który nie powsta?by bez Dabroza i Kirtana — przyczyni si? do rozpropagowania idei PBIRC-a w polskim ?wiatku erpegowym. Jeste?my ?ywymi dowodami na to, ?e mo?na i ?e warto pebeircowa? (nawet je?li ma si? z kim gra? w realu).

Krótko o mnie i o moich zainteresowaniach. Studiuj? fizyk? na Uniwersytecie w Oslo i w przysz?o?ci b?d? zapewne budowa? bom... Niewa?ne. Lubi? czyta? — przede wszystkim fantastyk?, ale nie tylko, nie tylko. Wi?cej informacji o mnie potencjalni zainteresowani [czyt.: fanki] znajd? na mojej stronie. Kontakt: ajson ma?pa poczta kropka fm. Cz?sto siedz? te? na GG (#1224432).

Tomasz "Dabroz" D?browski

./images/dab.jpg

Nawet cz?ste przeszukiwanie Sieci niewiele mog?o Im da?. Ten, którego szukali, ci?gle dokonywa? rekalibracji ca?ego Uk?adu. Przeniós? si?? Nie by?o Go? Nie. To Oni nie potrafili szuka?. On by? tam cz??ciej, ni? Im si? zdawa?o...

Jestem programist? tego serwisu, a ponadto Graczem w kampanii Borysa jak i rozpoczynaj?cym swoj? przygod? z PBIRC Mistrzem Gry. Moimi ulubionymi konwencjami s?: dark fantasy, cyberpunk, alternatywa, psychologia (przez niektórych okre?lana jako psychodela). Poza majstrowaniem przy kodzie i graniu w RPG interesuj? si? muzyk? (metal, rock i pochodne), graniu na gitarze elektrycznej i przede wszystkim moj? A. ;-). Je?eli chcesz dowiedzie? si? o mnie wi?cej lub zaproponowa? rozegranie jakiej? sesji, to skontaktuj si? ze mn? przez mail: dabroz(at)scythe.pl, lub przez formularz kontaktowy na mojej stronie WWW: http://dabroz.scythe.pl (w budowie).

Poprowadzone sesje:

Maciej "Kirtan" Krasuski

./images/kirtan.jpg

Przeszukiwanie sieci Holonetu nie na wiele si? zda?o. Biblioteka Coruscant usilnie twierdzi?a, ?e nie istnieje. Nawet botha?ski wywiad zawiód?. Ale jednego byli pewni; On gdzie? tam jest, w g?ebinach kosmosu. Jest i czeka...

Moj? domen? jest wygl?d tego serwisu. Je?eli co? Ci si? w nim nie podoba, zg?aszasz to mnie. A ja odpowiadam wyczerpuj?co, z du?? ilo?ci? s?ów niecenzuralnych:-)
Oprócz bycia grafikiem na us?ugach PBIRC jestem równie? (od niedawna) graczem RPG Borysa (i obowi?zkowym graczem Dabroza, podobnie jak on moim) i bardzo pocz?tkuj?cym Mistrzem Gry by IRC (pierwsza sesja dopiero w planach).

Jak ?atwo da si? zauwa?y?, moje ulubione konwencje to raczej Science Fiction i Gwiezdne Wojny (to drugie zw?aszcza, jako, ?e jestem fanem), nie gardz? jednak Fantasy.
Oprócz RPG do moich zainteresowa? zaliczaj? si?: literatura fantastyczna i fantastyczno-naukowa, Origami, modelarstwo, muzyka (rock, folk, troch? metal), lingwistyka (z przymru?eniem oka) oraz SW (czy wspomina?em ju? o tym?)

Je?eli, mimo tego wst?pu, nie zniech?ci?em Ci? do skontaktowania si? ze mn?, mo?esz to uczyni? via mail: kirtanloor(at)pl.home.pl. Czynisz to na w?asn? odpowiedzialno??.
Strony, z którymi jestem zwi?zany: The Outer Rim, Moja strona, R(otfl)PG

Poprowadzone sesje:

  • Brak (pierwsza w planach).