Copyright © PBIRC 2004-2005

Coup de grâce

MG: Borys Jagielski


"Najpierwszy" z naszych PBIRC-ów to kampania fantasy utrzymana w darkowej konwencji. Cech? charakterystyczn? ?wiata jest istnienie "zwyczajnych" religii, czyli chrze?cija?stwa, islamu i judaizmu, lecz poza tym to zwyk?e fantasy z magi? i ca?ym dobrodziejstwem inwentarza. Bohaterowie s? najemnikami, których z??czy? ?lepy traf i którzy postanowili dzia?a? jako dru?yna — bynajmniej nie z idealistycznych pobudek, ale dla pewniejszego profitu (przypominam: to dark, nie heroic). Ale sprawy z czasem si? skomplikowa?y...

Inauguracyjna sesja naszego PBIRCa mia?a miejsce 10. pa?dziernika 2004. Gramy raz na 2-4 tygodnie z przerwami.


  • ?wiat i system - Gramy w realiach opartych w du?ej mierze na ?wiecie przedstawionym w podr?czniku GURPS Fantasy. Tu znajdziesz dok?adne przedstawienie ich podstawowych za?o?e?.
  • Bohaterowie - Poznaj postacie, które kreuj? uczestnicy zabawy.
  • Streszczenia - Nie wszyscy maj? tyle samozaparcia, by móc czyta? logi od deski do deski. Dla nich w?a?nie przygotowali?my wyczerpuj?ce streszczenia poszczególnych przygód.
  • Logi - Kompletny zapis przebiegu IRCowych sesji
  • Od graczy - Materia?y nades?ane przez Graczy. Maj? za zadanie wzbogaca? ?wiat gry b?d? uzupe?nia? logi (streszczenia) lub opisy przesz?o?ci bohaterów.
  • Kwiatki - Na sesjach nie brakuje humorystycznych komentarzy i ?artów wszelakiej ma?ci. Czasem jest ich nawet zbyt wiele...
  • Technikalia - Informacje przeznaczone dla osób, które chc? z nami zagra?